skip to Main Content
01252 338765

बत्ती चढाउने पाठ (मारमे मोन्लम्)

  • News
बत्ती चढाउने पाठ (मारमे मोन्लम्)

बत्ती चढाउने पाठ (मारमे मोन्लम्)

राम् याम् खाम्। ओम आ हुम्। (तिन पटक)

मारमे न्योनी तोङ्सुम् ग्यी तोङ्छेन्पोइ खोर्युग दाङ् ञ्यम्पर ग्युरचिग। डाङ्नी साङ्गे रे रेही दुन्दु रे रे सल्वर ग्युरचिग। होईकी सिपी चेमो मेन्छे

दाङ् नर्मेपी ञ्यलखम् येन्छेकी मारिग्पी मुन्पा थम्चे सल्ने साङ्गे दाङ् ज्याङ्छ्युब सेम्पी शिङ्खम् ङोन्सुम्दु थोङ्वर ग्युरचिग। ओम् बज्र आलोके

हुम्।  । हुँ ञ्योनमोङ् दुग् सेग् मा रिग मुन्सेलवी ।  ।शेरब शी देन् पल्गी डोन्मे दी।  ।टिन्मे खाला ञिस्यार जि शिन्दु। होईसेर नाङ्वे क्ष्योग् च्युर

 सल् ग्युरचिग। ।ओम् सर्ब तथागता बज्र आलोके प्रतिचा पुजामेघा समुन्द्र सफारना समया आ हुम्। । हुँ  ञ्योन्मोङ् मुन्सेल नाङ्सल डोन्मे क्ष्योग्।

।येशे नाङ्वे कुन्ला ख्याब ज्येपी। । होईसेर दम्पा ग्यल्वा नम्ला बुल। । थुग्जे डोपी दोन्दु श्येसु सोल। ।ओम् बज् आलोके प्रतिचा पुजामेघा समुन्द्र

सफारन समया आ हुम्। ।हुँ मुन्पी छोग्नम् कुन् ज्योम् श्यीङ्। ।क्ष्योग् कुन् सल्जे मार्मेदी। ।कुन्खेन् येशे थोब् ज्याईछीर्। ।किल्खोर ल्हाई छोग्ला बुल्।

डोनम् मा रिग् मुन्सेल्वे । । ज्याङ्क्ष्युब लम्ला डोईने क्याङ्। ।ग्याल्वी शिङ् माङ् थोङ्जेने। । फग्पा नम्दाङ् येर्मे श्योग्। । जितर ग्याल्पोई बुमो थुब्वाङ् दाङ्। ।

बुमे वुल्मो ञेन्गामो ञीकी । ।मार्मे ठेङ्वा थुबवाङ् बुलवातर । ।देशिन् दागी नङ्सल बुल्वरगी ।  । ओम् बज्र आलोके प्रतिचा पुजामेघा समुन्द्र सफारना समया आ हुम्। ।

 ओम आ हुम्।  ।  देछेन् देवी किल्खोर दम्पादी। ।दाग्सोग् ङोमोन् शाङ्पो लेडेल्वी। । दोर्जे छेच्याम् दीर्छोग् थम्चेकी। ।ङोईज्योर  छ्योटीन् शाङ्पो लेग् श्यामसिङ्।

।ल्हाग्सम् म्योलोई ग्यार्छे पेल्जेने। ।सोनम येशे छोग् छेन् रब्साग्ते।  ।मोन्लम् दि थुई माहोङ् छिमी दुइ। ।बर्दोई ठुल्नाङ् सम्दे थोङ्वीछे।

 ।यिङरीग् होईसल माबु ङोठ्योने। ।ङाङ्टाग् जिग्पा डल्वी होईलम्ला। ।च्योमदेन होईपामेद्की दुन्ने सु। ।ज्याङ्सेम् खोर्छोग् ग्याछो ग्याब्ने क्योर।

 ।जीगरुङ् खोर्वी याङ्स लेडोल्ने। ।देछेन् पेमो कोईपी शिङ्खम सु। ।पेमी  ञिङ्र्पो लेठुङ् साङ्गे ज्याल।  । दम्पीछ्यो थ्यो स लम् र्थ ्छिन्ने। ।

जोग् साङ्गेथोब खा ञ्यम् सेम्चेन कुन्। ।रिङ् मिन् देने देवर गोईन्युपी। । देपोन् छेन्पोर दाङी ग्युरबर श्योग। ।शेरब येशे सल्वी डोन्मे दी।

।ले ञ्योन् दिग् डिब् मुन्पा रब्सल शिङ्। ।याङ् दाग लम्गी नङ्वा छेर्गेने। ।तेन्देयी ग्याल्सर कोईपी डोन्मेर श्योग्। ।तेन्देयी ग्याल्सर कोईपी डोन्मेर श्योग्। ।

ओम बज्र आलोके प्रतिचा पुजामेघा समुन्द्र सफारना समया आ हुम्। ।

Back To Top
error: Content is protected !!