skip to Main Content
01252 338765 info@bccuk.org

माला जप्दा पढ्ने मन्त्र

  • News
माला जप्दा पढ्ने मन्त्र

ॐ मणि पद्मे हु“
ॐ मुनि मुनि महामुनये स्वाहः
ॐ आः हू“ बज्र गुरु पद्यम सिद्धि हु“ ।
ॐ अमिदेव ह्री ।
ॐ तोर तुत्तारे तुरे स्वाहः
ॐ अमारणि जिवन्तये स्वाहः
ॐ भैषज्ये भैषज्ये । महाभैषज्ये राजा समुदगते स्वाहः
ॐ अरपचन धी ।
ॐ बासुमति श्रिये स्वाहः
ॐ संभार संभार बिमना सारा महा जम्बा हु“ ।
ॐ मारा मारा बिमाना कर्म महा जावा हु“ ।
ॐ रुची रामण्ँी प्रमाण्धण्ँये स्वाहः
ॐ नाख्याते स्वास्ति थिम् हुबुराते नाख्यातने मिस्मीताण्ँी भवन्तु स्वाहः
ॐ गुरु सर्ब नमो
ॐ नमो बिना प्रज्ञा स्वाहः

Back To Top
error: Content is protected !!