skip to Main Content
01252 338765

सोल्वा देवा (प्रार्थना)

  • News
सोल्वा देवा (प्रार्थना)

सोल्वा देवा (प्रार्थना)

सोलवा देबसो लामा च्येन्रेस्हीग । सोलवा देबसो हिदम् च्येन्रेस्हीग । सोलवा देबसो फागछेयाग च्येन्रेस्हीग । सोलवा देबसो क्याब छ्योग च्येन्रेस्हीग । सोलवा देबसो ज्यामग्वेन च्येन्रेस्हीग । थुगजे स्हुङशीग ग्याल्वा थुगजे चेन । थामे खोरवर डाङमे ख्यामग्युर चीङ । स्वेद्मे दुगङल ञोङवे डोवा ला । ग्वनपो ख्योले क्याबश्येन माछी सो । लमख्येन साङ्ग्ये थोबपर ज्यीनगी लोब । थेगमे ध्वीने लेङेन सागपे थुइ । श्येधाङ वाङगी ङयलबर केग्युर ते । छाडाङ दुगङल ञोङवे समचेन नम । ल्हाछोग ख्येकी डुङदु केबर शोग । ओम मणि पद्ये हु“ः । ओम मणि पद्ये हु“ः । थोगमे ध्वीने लेङेन सागपे थुइ । सेरनाइ वाङगी यीदाग नेसु के । टेकोम दुगङगल ञोङवी सेमचेन नम । श्यीङछोग पोतालारु केबर शोग । ओम मणि पद्ये हु“ः । ओम मणि पद्ये हु“ः । थोगमे ध्वीने लेङेन सागपे थुइ । तीमुग वाङगी ध्वीडोर क्ये ग्युर ते । लेनकुग दुगङल ञोङवी सेमचेन नम । ग्वेनपो ख्येकी डुङदु केवर शोम । ओम मणि पद्ये हु“ः । ओम मणि पद्ये हु“ः । थोगमे ध्वीने लेङेन सागपे थुइ । ध्वेद, छ्याग बाङगी मीयी नेसु के । डेलफोड दुगङल ञोङवे सेमचन नम । श्यीङछोग देवा च्येनदु केवर शोक । ओम मणि पद्ये हु“ः । ओम मणि पद्ये हु“ः । थोग्मे ध्वीने लेङेन सागपे थुइ ठागदोक वाङगी ल्हामीन नेसुके । थाव च्योइ दुग्ङल ञोङवे सेमचेन नम । पेता लायी श्यीङदु केवर श्योग । ओम मणि पद्ये हु“ः । ओम मणि पद्ये हु“ः । थोगमे ध्वनी लेङेन साग्पे थुइ । ङग्याल वाङगी ल्हायी नेसु के । फोतुङ दुग्ङल ञीङवी सेमचेन नम । पातालायी शीङदु केवर श्योग् । । ओम मणि पद्ये हु“ः । ओम मणि पद्ये हु“ः । दाग्नी क्येश्यीङ केवा थमचे दु । च्येन्रेस्हीग धाङ्ग जेपा छुङ्गपा यी । मदाग श्यीङगी डोनम डोलवा दाङ । सुङछ्योग यीगडुग् छ्योच्युर गेजे श्योग । फागछोग ख्योलवा सोलवा तावपे थुइ । दागी दुलज्यार ग्युरपे डोवा नम । लेड ल्हुरलेन गेवी लेला चोन डोवी ध्वेनदु छ्योएदाङ देन् पर शोग । ओम मणि पद्ये हु“ः । ओम मणि पद्ये हु“ः ।

Back To Top
error: Content is protected !!