skip to Main Content
01252 338765

न्ङस्ही नम्दाग् (मंगलसूत्र)

  • News
न्ङस्ही नम्दाग् (मंगलसूत्र)

न्ङस्ही नम्दाग् (मंगलसूत्र)

यो प्रार्थना बिहान उठेर एक पल्ट दिनहु“ पाठ गर्नाले सबै कार्य शुभ मंगल हुनेछन् । जुन सुकै पूजा गर्नु अघि यो प्रार्थना पाठ गरे सबै विध्न बाधा हटेर जानेछन् । ॐ नङस्ही नम्दाग् रङस्हीन् ल्हुइन डुबप्ही । टासी छयोग् च्युइ श्हिङ्ना श्युग्पायी । साङ्ग्ये छ्योए दाङ गेध्वीन फागपी छयोग । कुनला छयागछल दागच्याग टासी श्योग् । डोनमे ग्याल्पो चल्टेल ध्वेन डुप गोङ । ज्यामपी ग्येनपल गेडाग् पलदम्पा । कुन्ला गोङपा ग्याछेर डग्पा चेन । ल्हुन्पो तर् फक् चल्डाग पलदाङ नी । सेमच्येन थम्च्येद् लागेङ लागेङ डग्पी पल । यिद्टिम जेपा चलरब डाग्पल ते । टेन्चम थ्वेपी टासी पलफेल्वान । देवर श्वेग्पा ग्येला छयाग छल्लो । ज्याम्पल श्योन्नु पाल्देन दोर्जे जिन । च्येन्रेसिग् वाङ वाङ ग्वेन्पो जाम्पी पल । सयि ञिङ्पो डिब्पा नम्पर सेल । नम्खायी ञ्ङिपो फाग्छोग कुन्तु स्हाङ । उत्पल दोर्जे पेकर लुस्यिङ दाङ । नोर्बु धावा रल्डी ञिमा यी । छायाग्छेन लेगनम् टासी पल्गी छ्योग् । ज्याङ छयुब् सेम्पा ग्येला छयाग्छल्लो । रिन्छेन दुग छयोग टासी सेरग्यी ञ्या । द्वेज्युङ बुमस्हाङ् यीहोङ कमला । ञेग्डाग फुन छोग् पल्भेहु । मिनुव ग्याल्छेन वङग्युर खोरले ते । रिन्छेन तागछयोग ग्येकी छयाग्छेन च्येन । छयोग दुई ग्यालवा छयोच्यीङ ग्येकेद्मा । गेग्सोग ङोवो डेन्पे पल्पेल वी । टासी ल्हमो ग्येला छयाग्छल्लो । छङ्बा छ्येन्पो देज्युङ सेमे वु । मिग्तोङ् ग्यल्पो युलखोर सुङ । फाग्के पो दाङ लुवाङ मिग्मी स्हाङ । नवथ्वे सेते ल्हजे खोरलो दाङ । त्रिशुला दाङ दुङथुङ दोर्जे च्येन । पिवाम् रल्डी छ्योइतेन ग्याल्छेन जिन । ससुम नेसु टासी गेलेग् पेल । जिग्तेन क्योङ वा ग्येला छयागछल्लो । दाग्च्याग देङदिर ज्यावा च्योम्पा ला । गेगदाङ ङेबर छयेवा कुनश्यी ने । ध्वेद् ध्वेन पल्फेल समध्वेन यिस्यिन डुब । टासि देलेग् फुन सुम छोप्पर श्योग् ।
क्वेन छयोग् सुमला छयाग् छल्लो । नमो मञ्जुश्रीये । नमो सुश्रीये । नमो उत्तमश्रीये स्वाहा । क्वेन छयोग् सुमला छयाग् छल्लो । नमो मञ्जुश्रीये । नमो सुश्रीये । नमो उत्तमश्रीये स्वाहा । क्वेन छयोग् सुमला छयाग् छल्लो । नमो मञ्जुश्रीये । नमो सुश्रीये । नमो उत्तमश्रीये स्वाहा ।

क्याब डो–शरण गमनः
साङ्ग्ये छ्योए दाङ छोग्कि छ्योग नमला । भ्याङ् छुयब भरदु दाग्नी क्याबुसु छि । दाग्गी ज्यीन् सोग ग्यिपी स्वेनम क्यी । डोला फेन छियर साङ्ग्ये डुपर श्योग । साङ्ग्ये छ्योए दाङ छोग्कि छ्योग नमला । भ्याङ् छुयब भरदु दाग्नी क्याबुसु छि । दाग्गी ज्यीन् सोग ग्यिपी स्वेनम क्यी । डोला फेन छियर साङ्ग्ये डुपर श्योग । साङ्ग्ये छ्योए दाङ छोग्कि छ्योग नमला । भ्याङ् छुयब भरदु दाग्नी क्याबुसु छि । दाग्गी ज्यीन् सोग ग्यिपी स्वेनम क्यी । डोला फेन छियर साङ्ग्ये डुपर श्योग ।

अर्थः बुद्ध धर्म अनि श्रेष्ठ संघहरुलाई, बोधिज्ञान प्राप्त नभएसम्म शरणमा पर्नेछु, मैले दान आदि गरेको पुण्य प्रतिफलले, सर्वप्राणीको हितको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस् ।
सेम्च्येन थमच्ये देवादा देवी ग्युदाङ देन्पर ग्युर च्यीग् । दुग्ङल दाङ दुग्ङल ग्यी ग्युदाङ ढाल्वर ग्युर ग्यीग् । दुङाल मेपी देवा दाङ मिडल्वर ग्युर च्यीग् । दुङाल मेपी देवा दाङ मिडल्वर ग्युर च्यीग् ञेरिङ छ्यागदाङ डाल्वी ताङ ञ्योम छेमे पला नेपर ग्युर च्यीग् । सेम्च्येन थमच्ये देवादा देवी ग्युदाङ देन्पर ग्युर च्यीग् । दुग्ङल दाङ दुग्ङल ग्यी ग्युदाङ ढाल्वर ग्युर ग्यीग् । दुङाल मेपी देवा दाङ मिडल्वर ग्युर च्यीग् । दुङाल मेपी देवा दाङ मिडल्वर ग्युर च्यीग् ञेरिङ छ्यागदाङ डाल्वी ताङ ञ्योम छेमे पला नेपर ग्युर च्यीग् । सेम्च्येन थमच्ये देवादा देवी ग्युदाङ देन्पर ग्युर च्यीग् । दुग्ङल दाङ दुग्ङल ग्यी ग्युदाङ ढाल्वर ग्युर ग्यीग् । दुङाल मेपी देवा दाङ मिडल्वर ग्युर च्यीग् । दुङाल मेपी देवा दाङ मिडल्वर ग्युर च्यीग् ञेरिङ छ्यागदाङ डाल्वी ताङ ञ्योम छेमे पला नेपर ग्युर च्यीग् ।

अर्थः सबै सत्वहरु सुख र सुखको हेतुबाट युक्त होउन ।
सबै तत्वहरु दुःख र दुःखको हेतुबाट मुक्त होउन
सबै सत्वहरु दुःखरहित महासुखबाट अलग नहोउन ।
सबै सत्वहरु राग द्वेप टाढा नजीकबाट मुक्त भई महा उपेक्षामा रहनु ।

 

पाल्देन चावी लामा रिन्पो छे । दागगी चिवर पेधि धेन श्युग्ला । काडिन छ्येन्पो गोने ज्येसुङ ते । कु सुङ थुग् की ङोइ डुब चल्दु सोल ।

अर्थः माननीय (श्रीमान्) अमूल्य मूल गुरु रत्न, मेरो शिरमाथि पद्म चन्द्रको आसनमा विरजमान भइदिनु हवस् । अचिन्तनीय अपार गुण दर्साउनु भई अनुग्रह गरिनुहवस् । काया वाक् चित्तको आशीर्वाद सधैं प्रदान गर्नुहवस् ।

गोन्पो थुग्जे छये देन्पा । थमच्ये खेनपा त्वेन्पा पो । स्वेनम योन्तेन ग्याछोइ स्यीङ । देश्यिन श्येग्ला सोलवा देव । दाग्पा ध्वे छयाग् ढल्वी ग्युर र गेवे ङेन्सोङ लेडोल श्हिङ । चित्तु ध्वेनदम छयोग् ग्युरपा । शि ग्युर छ्योएला सोलवा देव । ढोल्ने डोल्वी लमयाङ त्वेन । तब्पा दाग्ला रबतु गुइ । शिङगी दाम्पा योन्तेन देन । गेध्वीन लायाङ सोलवा देब । साङ्ग्ये चोला छयाग् छल्लो । क्योब्पा छ्योइला छ्याग् छल्लो । गेध्वीन देला छयागछल्लो । सुमला ताग्तु गुई छायाग्छल्लो ।

अर्थः सबैलाई ज्ञान दर्शाउने, पुण्य–गुण सागरको क्षेत्र, तथागत तपाईलाई प्रार्थना गर्छु । रागरहित विशुद्ध भएका दुर्गलीबाट पुण्यले मुक्त गराउने । उक्त परम अर्थ भएका शान्त निर्वाण धर्मलाई प्रार्थना गर्छु । आपूm भक्ति भई मुक्ति मार्ग देखाउने । शिक्षा नियम पूरा पालन गराउने । उत्तम गुण युक्त पुण्य भूमिजसता संघलाई प्रार्थना गर्छु ।

साङ्ग्ये चोला छयाग् छल्लो । क्योब्पा छ्योइला छ्याग् छल्लो । गेध्वीन देला छयागछल्लो । सुमला ताग्तु गुई छायाग्छल्लो ।
अर्थः बुद्ध प्रमुखलाई प्रणाम गर्छु, रक्षक धर्मलाई प्रणाम गर्छु, संघलाई पनि प्रणाम गर्छु, यी तीलाई सधैं श्रद्धा प्रणाम गर्छु ।
थब्खे थुग्जे शाक्यी रिगस ठुङ । श्यनग्यि मिथुब ध्वी कि पुङ ज्योम्पा । सेरग्यी ल्हुनपो ताबुर ज्येपी कु । श्या क्यी गाल्पवो ख्याद्ला छयाग् छल्लो । ग्याकर पेन्छेन व्योएला कढिन छ्ये । पेमा ज्युङने कुशला धेडोङ मेद् दाता ल्होनुब सिन्पोइ खोन्ज्येद् । ऊर्गेन रिन्पोछेला छयाग् छल्लो । छोटो मण्डलः साश्यि प्वेई क्यि ज्युग सिङ मेतोग टम । रि रब लिङ्ग श्यि ञिधा ग्येनपा दी । साङ्ग्ये श्यिङदु मिग्ते बुलवा यि । डो कुइन नम्दाग् श्यिङदु च्येद्वर श्योग ।इदम गुरु रत्न मण्डल कमनिरयातायमि ।।

अर्थः भूमिलाई सुगन्धित लेप लगाएर त्यसपछि पुष्पले सजाएर सुमेरु पर्वत, चार द्वीप, सूर्य, चन्द्रको गहनाले सजाएको कल्पना गरी बुद्ध भुवनमा चढाएको फलले सर्वप्राणी बुद्ध भुवनमा जन्मिनु सकोस्, यस गुरु रत्न मण्डल अर्पण गरिरहेछु ।

Back To Top
error: Content is protected !!